Общи условия

Общи условия

за ползване на информацията, достъпна през уеб сайта на “СПАРАТА” ЕООД

във връзка с влизане в сила на общия Регламент за защита на личните данни („GDPR“)

Настоящите общи условия уреждат отношенията между “СПАРАТА” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Селянин, ул. „Главна улица” № 1 и всяко лице, което посещава страниците на уеб сайта https://www.sparata.bg/ , наричано по-долу за краткост „потребител”), във връзка с ползване на информацията и услугите (наричани по-долу за краткост „услугите”), предоставяни чрез този интернет уеб сайт.

Осъществявайки достъп до уеб сайта на “СПАРАТА” ЕООД, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници. С преминаването през която и да е хипервръзка на страниците, Вие декларирате, че сте запознати, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. “СПАРАТА” ЕООД  си запазва правото да променя тези условия по всяко време и без предварително известие.

Съдържанието на уеб страниците на “СПАРАТА” ЕООД  е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на “СПАРАТА” ЕООД, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Посетителят има право да разглежда и копира информацията в този уеб сайт, както и да отпечатва извадки от тези страници само за своя лична употреба. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на “СПАРАТА” ЕООД  и този уеб сайт.

Ползването на услуги чрез уеб страниците е безплатно за потребителите. Ако за ползване на услуга по тези правила е необходимо, потребителят на уеб сайта да ползва платени услуги, той заплаща тези услуги.

Този сайт и неговото съдържание се публикуват за удобство на потребителя. “СПАРАТА” ЕООД  не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. “СПАРАТА” ЕООД  си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. “СПАРАТА” ЕООД  се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях “СПАРАТА” ЕООД  не носи отговорност.

В рамките на позволеното от закона “СПАРАТА” ЕООД  не дава никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. “СПАРАТА” ЕООД  не е отговорен за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако “СПАРАТА” ЕООД  е било предупреден за вероятността за такива вреди.

“СПАРАТА” ЕООД притежава авторските права върху този уеб сайт. “СПАРАТА” ЕООД  е автор на всички материали в сайта. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на “СПАРАТА” ЕООД  и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на “СПАРАТА” ЕООД . Всички права са запазени. При използването на материали от интернет страниците на уеб сайта, потребителят се задължава изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането по тази точка на материал – текст, графика, изображение, снимки, лого и др. от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона.

При ползването на този сайт, потребителят се задължава да не използва данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на “СПАРАТА” ЕООД  за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.
Изпращайки материали до сървъра на “СПАРАТА” ЕООД , чрез e-mail или през уеб страницата, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Приемате условието да не предприемате действия срещу “СПАРАТА” ЕООД  във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

“СПАРАТА” ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт и не носи отговорност за такова съдържание. “СПАРАТА” ЕООД  може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители

Логото на “СПАРАТА” ЕООД , марките на продуктите, собственост на “СПАРАТА” ЕООД са търговски марки с притежател “СПАРАТА” ЕООД . Споменатите в този сайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. Всяко неразрешено използване или злоупотреба с тези търговски марки е изрично забранено и съставлява нарушаване на нормативната уредба за търговските марки, авторските права другите права на интелектуална собственост или законите за нелоялната конкуренция.

“СПАРАТА” ЕООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на “СПАРАТА” ЕООД нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори и доставчици.

“СПАРАТА” ЕООД не носи отговорност:

1.в случай че при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги;

2.при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на потребителя в резултат от ползване на Услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват услугите;

3.за неспособност на потребителя да ползва всяка една отделна Услуга;
при претенции от трети лица срещу потребителя, свързани с ползването на услугите;
4.за разпространение на съобщения, с нецензурни или обидни текстове и/или изображения, на религиозна, верска или политическа основа. В случай, че са налице неправомерни действия в тази връзка, “СПАРАТА” ЕООД  има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

С приемането на настоящите Условия за ползване потребителите на сайта дават безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него при попълване на регистрационната форма Лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта, да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството и упълномощени от него трети лица, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от Дружеството, за маркетингови и рекламни цели и анализи на Дружеството, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от Дружеството, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния и-мейл адрес:

Предоставянето на Личните данни е напълно доброволно от страна на Потребителя и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на Личните му данни, както и да поиска Акаунтът му, съдържащ Личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане до следния и-мейл адрес: office@sparata.bg

Задължение на Потребителя е да опазва конфиденциалността на потребителското име и паролата за своя Акаунт за да се избегне неоторизирания достъп чрез него и неправомерното му използване. При съмнение от страна на Клиент за неоторизиран достъп и неправомерно използване на неговия Акаунт, той трябва незабавно да се свърже с Дружеството.

Дружеството няма да изисква по телефона или по и-мейл от Потребителя да разкрие паролата на своя Акаунт, номера на кредитната си карта, данните на банкова сметка или друга подобна информация. При получаване на подобно искане по телефон или по и-мейл от Клиент, той трябва да го игнорира и незабавно да се свърже с Дружеството.

В съответствие с GDPR – Регламент (EС) 2016/679 за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни, личните данни на клиентите на “СПАРАТА” ЕООД се събират, обработват и съхраняват в съответствие с Декларацията за поверителност, която можете да намерите на адрес: ТУК

Единствено потребител, приел настоящите общи условия, може да ползва услугите по тези общи условия.

За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.